Authentic Online Store . Wygoda . Styl . Ponadczasowość

Regulamin

PREAMBUŁA

Niniejszy regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z portalu madameb.co, prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora oraz Użytkowników. Każdy Użytkownik może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień regulaminu.

 

§1.
DEFINICJE

1. PORTAL - portal internetowy zajmujący się pośrednictwem w sprzedaży Towarów funkcjonujący pod adresem internetowym www.madameb.co prowadzony przez Administratora.

2. ADMINISTRATOR - Barbara Brzoska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Barbara Brzoska Projects Madame B., ul. Obrońców Westerplatte 35, 41-408 Mysłowice NIP 2220808194 , REGON: 521983166, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub jej następca prawny. Administrator świadczy usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników.

3. OSOBA - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

4. UŻYTKOWNIK - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w wyniku rejestracji posiada dostęp PORTALU i może z niego korzystać jako KUPUJĄCY.

5. KUPUJĄCY - UŻYTKOWNIK zawierający umowę sprzedaży PRODUKTU z MARKĄ za pośrednictwem PORTALU.

6. MARKA - zaakceptowana przez ADMINISTRATORA OSOBA prowadząca działalność gospodarczą i oferująca do sprzedaży PRODUKTY za pośrednictwem PORTALU, podejmując działania zmierzające do zbycia lub zbywająca PRODUKTY w ramach OFERTY.

7. OFERTA - propozycja zawarcia umowy sprzedaży PRODUKTU na warunkach określonych przez MARKĘ, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego PRODUKTU, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach PORTALU

8. SPRZEDAŻ - procedura zawierania i wykonywania umów sprzedaży PRODUKTÓW pomiędzy UŻYTKOWNIKAMI i MARKAMI w ramach PORTALU. Sprzedaż odbywa się poprzez sieć internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie - zwanym KUPUJĄCYM, a MARKĄ.

9. STRONA MARKI - strona MARKI zawierająca dobrowolnie udostępnione przez nią dane, w tym OFERTĘ wprowadzoną przez MARKĘ do PORTALU.

10. KONTO - prowadzone dla UŻYTKOWNIKA przez PORTAL pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane UŻYTKOWNIKA oraz informacje o jego działaniach w ramach PORTALU.

11. PRODUKT - rzecz ruchoma, które może stanowić przedmiot SPRZEDAŻY w PORTALU. Przedmiotem sprzedaży w PORTALU są przedmioty oferowane przez polskie MARKI z dziedziny fashion & beauty & design.

12. LOGIN - nazwa KONTA założonego przez UŻYTKOWNIKA

13. KONSUMENT - KUPUJĄCY będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§ 2.
WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

1. UŻYTKOWNIKAMI mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. SPRZEDAŻ ma charakter otwarty dla UŻYTKOWNIKÓW. Oferowane PRODUKTY są dostępne dla UŻYTKOWNIKÓW bez ograniczeń. Podawane przez MARKI ceny są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej pod adresem  internetowym PORTALU przy PRODUKCIE, którego dotyczą.

3. Korzystanie z PORTALU oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

4. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym przez OSOBĘ zakładane jest KONTO. Założenie KONTA równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy OSOBĄ a ADMINISTRATOREM, której przedmiotem są usługi świadczone przez ADMINISTRATORA w ramach PORTALU, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Podczas Rejestracji jak i późniejszego korzystania z PORTALU, UŻYTKOWNIK zobowiązany jest podawać wymagane i prawdziwe dane oraz informacje oraz składać  (o ile będzie to konieczne lub wymagane) oświadczenia zgodne z prawdą.

6. UŻYTKOWNIK powinien na bieżąco aktualizować dane w ustawieniach KONTA, w tym dane do kontaktu z UŻYTKOWNIKIEM

7. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub uniemożliwić działanie PORTALU. W przypadku stwierdzenia przez ADMINISTRATORA, że UŻYTKOWNIK dopuszcza się takich działań, ADMINISTRATOR niezwłocznie zawiesi lub usunie KONTO UŻYTKOWNIKA. W takiej sytuacji ADMINISTRATOR podejmie również wszelkie działania prawne mające na celu naprawienie poniesionej przez niego szkody.

8. UŻYTKOWNIKOWI nie wolno korzystać z KONT innych UŻYTKOWNIKÓW oraz udostępniać KONTA osobom trzecim.

9. Niedopuszczalne jest posiadanie przez UŻYTKOWNIKA dodatkowych kont, które w jakikolwiek sposób byłyby wykorzystywane do nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

10. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w § 2 ust. 4 niniejszego Regulaminu, UŻYTKOWNIK może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego UŻYTKOWNIK może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik do Regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje UŻYTKOWNIKOWI, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach PORTALU, w szczególności dokonał zakupu PRODUKTU.

 

§ 3.
POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. PORTAL wykorzystuje pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowiące dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym UŻYTKOWNIKA PORTALU. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer do zapamiętania informacji o UŻYTKOWNIKACH.

2. Pliki cookies używane są w celu:

 • uwierzytelniania, w tym identyfikacji zalogowanego użytkownika,
 • weryfikacji i rozwoju swojej oferty serwisów i usług,
 • udostępniania spersonalizowanych świadczeń na rzecz UŻYTKOWNIKÓW, w szczególności w celu uniknięcia wielokrotnej prezentacji tej samej treści temu samemu UŻYTKOWNIKOWI,
 • tworzenia statystyk dla potrzeb ADMINISTRATORA, w tym w ramach współpracy z zewnętrznymi podmiotami

3. UŻYTKOWNIK korzystający z PORTALU wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies na jego urządzeniu końcowym.

4. Usunięcie plików cookies przez UŻYTKOWNIKA może powodować prezentowanie odmiennej treści PORTALU UŻYTKOWNIKOWI, jak również doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcji PORTALU.

 

§ 4.
REJESTRACJA

1. Rejestracja oraz utworzenie KONTA następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieoznaczony.

2. Rejestracja UŻYTKOWNIKA dokonywana jest przez podanie nazwy KONTA (LOGIN), ważnego adresu e-mail, hasła do KONTA, daty urodzenia oraz innych danych zawartych w formularzu.

3. UŻYTKOWNIK ma obowiązek aktualizować swoje dane podane przy rejestracji KONTA niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.

4. W czasie korzystania z PORTALU, UŻYTKOWNIK nie może usuwać danych podanych przy rejestracji oraz danych zmienionych.

5. ADMINISTRATOR może uzależnić świadczenie usług i korzystanie z PORTALU przez osobę zarejestrowaną od potwierdzenia jej danych osobowych w szczególności przez przedstawienie stosownego dokumentu tożsamości.

6. UŻYTKOWNIK z chwilą rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez ADMINISTRATORA oraz na przetwarzanie ich w przyszłości, przez następców prawnych ADMINISTRATORA, na warunkach określonych w Polityce prywatności, stanowiącej Załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

§5.
PRZEBIEG TRANSAKCJI - ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY (SPRZEDAŻ)

1. KUPUJĄCY składa zamówienie na PRODUKT na stronie internetowej PORTALU, wybierając OFERTĘ danej MARKI.

2. KUPUJĄCY zobowiązuje się nie składać ze swojego KONTA zamówień w sposób nieprzemyślany, w szczególności bez zamiaru zawarcia umowy sprzedaży PRODUKTU lub bez zapoznania się z niniejszym regulaminem, czy wbrew przepisom polskiego prawa.

3. ADMINISTRATOR nie jest stroną umów sprzedaży PRODUKTÓW zawieranych pomiędzy UŻYTKOWNIKAMI i MARKAMI w związku z czym nie gwarantuje, że MARKA oraz KUPUJĄCY są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy.

4. Złożenie zamówienia przez KUPUJĄCEGO jest prawnie wiążące i nie może być przez niego wycofane, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących konsumentów oraz odmiennych ustaleń między KUPUJĄCYM a MARKĄ

5. Umowa zostaje zawarta w momencie powiadomienia KUPUJĄCEGO wiadomością e-mail o sposobie wykonania umowy SPRZEDAŻY. KUPUJĄCY może uzyskać informacje o umowie (transkacji) po zalogowaniu na swoje KONTO w PORTALU.

6. KUPUJĄCY wyraża zgodę na przekazanie MARCE swoich danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adres dostawy PRODUKTU, numeru telefonu, adresu e-mail oraz innych koniecznych danych w celu wykonania umowy SPRZEDAŻY.

7.  KUPUJĄCY jest zobowiązany uregulować należność za zakupiony PRODUKT, w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy ADMINISTRATORA, nie później niż w terminie trzech dni od daty zawarcia umowy SPRZEDAŻY.

8. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych przez KUPUJĄCEGO, MARKA po uprzednim uzyskaniu zgody ADMINISTRATORA, może odstąpić od umowy SPRZEDAŻY.

9. ADMINISTRATOR nie jest stroną umów SPRZEDAŻY PRODUKTÓW zawieranych pomiędzy KUPUJĄCYMI i MARKAMI i nie gwarantuje, że MARKA oraz KUPUJĄCY są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy SPRZEDAŻY.

 

§6.
Ceny i opłaty

1. Ceny PRODUKTÓW są cenami brutto.

2. Usługi świadczone przez ADMINISTRATORA na rzecz KUPUJĄCYCH są bezpłatne.

3. Usługi świadczone przez ADMINISTRATORA na rzecz MAREK są odpłatne. Szczegółowe ustalenia w zakresie rozliczeń stanowią przedmiot umowy o współpracy pomiędzy ADMINISTRATOREM a MARKĄ.

 

§7.
Zgodność procesu sprzedaży z prawem i odpowiedzialność ADMINISTRATORA

1. W ramach sprzedaży za pośrednictwem PORTALU, MARKA nie może oferować sprzedaży PRODUKTÓW, którymi obrót narusza prawo, uprawnienia osób trzecich lub ich oferowanie mogłoby zostać uznane za sprzeczne z dobrymi obyczajami.

2. ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za zachowania KUPUJĄCYCH I MAREK w ramach PORTALU ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach PORTALU, jak również za następstwa działań podjętych przez KUPUJĄCYCH i MARKI oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień niniejszego REGULAMINU. ADMINISTRATOR w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność PRODUKTÓW sprzedawanych w ramach PORTALU, zdolność MAREK do sprzedaży, wypłacalność KUPUJĄCYCH oraz prawdziwość i rzetelność informacji oraz innych treści podawanych/przekazywanych przez KUPUJĄCYCH i MARKI. ADMINISTRATOR w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące PRODUKTÓW i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z REGULAMINEM działań.

3. ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez KUPUJĄCYCH i MARKI praw autorskich oraz innych praw UŻYTKOWNIKÓW lub osób trzecich.

4. ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za działania KUPUJĄCYCH i MAREK, ani za wykorzystanie przez nich danych niezgodnie z celem działania PORTALU.

5. Informacje znajdujące się w PORTALU nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

6. ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za oferowane przez MARKI PRODUKTY, roszczenia związane ze sprzedawanymi PRODUKTAMI, ich niezgodność z opisem oraz wysokości ofert cenowych.

7. ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu PORTALU wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją KUPUJĄCYCH, MAREK lub osób trzecich oraz szkody jakie mogły powstać w wyniku tych zdarzeń, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych.

8. ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystywanie cudzej własności intelektualnej w tym w szczególności praw ochronnych do znaków towarowych.

9. Oferując do sprzedaży PRODUKTY MARKA potwierdza, iż jest uprawniona do przekazania tytułu własności do tych PRODUKTÓW każdemu, kto nabędzie ich własność w ramach zawartej umowy SPRZEDAŻY.

10. ADMINISTRATOR zawiadamia organy ścigania o każdym przypadku podejrzenia, że oferowane PRODUKTY pochodzą z przestępstwa lub KUPUJĄCY lub MARKA dopuszcza się przestępstwa ściganego z urzędu.

11. Każdy jest uprawniony do poinformowania ADMINISTRATORA o SPRZEDAŻY, która narusza lub może naruszać przepisy obowiązującego prawa lub niniejszego REGULAMINU.

 

§8.
Zmiany REGULAMINU i rozwiązanie UMOWY

1. ADMINISTRATOR jest uprawnione do zmiany REGULAMINU bez podawania przyczyny, w szczególności w następujących przypadkach:

 • zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść REGULAMINU;
 • nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa;
 • usprawnienie działania PORTALU i obsługi KUPUJĄCYCH oraz MAREK;
 • poprawa ochrony prywatności KUPUJĄCYCH oraz MAREK;
 • zmiany w polityce prywatności;
 • zapobieganie nadużyciom;
 • względy bezpieczeństwa;
 • zmiany technologiczne i funkcjonalne;
 • zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych;
 • zmiany redakcyjne.

2. Zmiany o których mowa w punkcie 1-szym powyżej stają się skuteczne w terminie wskazanym przez ADMINISTRATORA nie krótszym niż 14 dni od momentu powiadomienia UŻYTKOWNIKÓW o zmianach i udostępnienia im zmienionego REGULAMINU, w szczególności poprzez jego publikację na stronie PORTALU oraz przesłanie na adres e-mail przypisany do KONTA danego UŻYTKOWNIKA.

3. ADMINISTRATOR może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:

 • podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie terminu o którym mowa powyżej

4. W przypadku braku akceptacji planowanych zmian REGULAMINU, Użytkownik w celu rozwiązania umowy z ADMINISTRATOREM powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od ogłoszenia zmian, powiadomić o tym ADMINISTRATORA.

5. REGULAMIN wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie PORTALU.

6. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego REGULAMINU uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia pozostają ważne.

7. Rozwiązanie przez UŻYTKOWNIKA w powyższym trybie umowy z ADMINISTRATOREM dotyczącej wskazanego przez niego KONTA, odnosi skutek po upływie 14 dni od powiadomienia UŻYTKOWNIKA o zmianach REGULAMINU.

8. Świadczenie usług na PORTALU  jest nieograniczone czasowo, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej.

9. UŻYTKOWNIK może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z ADMINISTRATOREM, dotyczącą wskazanego przez niego KONTA, za pośrednictwem formularza udostępnionego na PORTALU lub za pośrednictwem poczty e-mail.

10. Rozwiązanie przez UŻYTKOWNIKA, umowy z ADMINISTRATOREM, dotyczącej wskazanego przez niego KONTA, odnosi skutek po upływie 30 dni od daty wypowiedzenia umowy. Po upływie wskazanego terminu, logowanie się do KONTA oraz korzystanie z usług dostępnych w PORTALU w ramach KONTA, nie będzie możliwe.

11. W przypadku wielokrotnego naruszania REGULAMINU przez UŻYTKOWNIKA, umowa może zostać rozwiązana przez ADMINISTRATORA za wypowiedzeniem, z zachowaniem trzydziestodniowego terminu wypowiedzenia, a w przypadku naruszenia norm bezwzględnie obowiązujących również ze skutkiem natychmiastowym, szczególnie w sytuacji uzyskania przez ADMINISTRATORA informacji o korzystaniu z PORTALU popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

12. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji ADMINISTRATORA, UŻYTKOWNIK nie jest uprawniony do ponownego założenia KONTA w ramach PORTALU, bez uprzedniej zgody ADMINISTRATORA.

 

§9.
Zwroty i reklamacje

1. KUPUJĄCY może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty otrzymania PRODUKTU.

2. Zwrotowi nie podlega PRODUKT nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji KUPUJĄCEGO lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

3. W celu wykonania prawa odstąpienia KUPUJĄCY kontaktuje się z MARKĄ wysyłając stosowną wiadomość za pośrednictwem formularza udostępnionego przez ADMINISTRATORA na PORTALU, informując MARKĘ o odstąpieniu od umowy SPRZEDAŻY.

4. Adres, na który ma zostać dokonany zwrot zostanie podany KUPUJĄCEMU przez MARKĘ.

5. Zwroty PRODUKTÓW na adres ADMINISTRATORA nie będą przyjmowane.

6. KUPUJĄCY musi przesłać na własny koszt zwracany PRODUKT (zabezpieczony przed uszkodzeniem). Prawo odstąpienia KUPUJĄCY wykonuje poprzez zwrot PRODUKTU MARCE w stanie nienaruszonym, nie posiadającym śladów użytkowania, wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

7. Realizacja zwrotów PRODUKTÓW oferowanych za pośrednictwem PORTALU będzie obsługiwana w całości przez daną MARKĘ. MARKA jest zobowiązana do zwrotu ceny za PRODUKT oraz kosztów jego zwrotu do MARKI, na rzecz KUPUJĄCEGO oraz poinformowania go o adresie na który winien zostać zwrócony PRODUKT.

8. Reklamację PRODUKTU zakupionego za pośrednictwem PORTALU należy kierować bezpośrednio do MARKI. MARKA jest zobowiązana do rozpatrzenia reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§10.
Postanowienia końcowe

1. Zabrania się korzystania z KONT innych UŻYTKOWNIKÓW oraz odstępowania swojego KONTA innym osobom.

2. Niedopuszczalne jest posiadanie przez UŻYTKOWNIKA dodatkowych KONT, które w jakikolwiek sposób byłyby wykorzystywane do obejścia postanowień niniejszego REGULAMINU.

3.  Polityka ochrony prywatności PORTALU zawarta jest w załączniku  do niniejszego REGULAMINU i stanowi jego część. UŻYTKOWNIK akceptując postanowienia niniejszego REGULAMINU, wyraża równocześnie zgodę na sposób, w jaki ADMINISTRATOR przetwarza dane przekazane w ramach tej polityki . ADMINISTRATOR nie użyje danych w żadnym innym celu. Ujawnienie danych może nastąpić wyłącznie  w sytuacji wymaganej prawem.

4. Osobiste dane, adresy oraz dane dotyczące płatności KUPUJĄCYCH będą przekazywane MARKOM tylko w celu związanym z realizacją umowy SPRZEDAŻY lub też osobom trzecim w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w Polityce ochrony prywatności.

5. Niedopuszczalne jest ujawnianie i wykorzystywanie wszelkich informacji związanych z funkcjonowaniem PORTALU, które są dostępne wyłącznie UŻYTKOWNIKOM PORTALU, w tym w szczególności upublicznianie danych innych UŻYTKOWNIKÓW.

6. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub usunięcia konta UŻYTKOWNIKA, który nie przestrzega postanowień REGULAMINU, a w szczególności dopuszcza się spammingu, przesyłania niezamówionej informacji handlowej, promocyjnej, reklamowej (w tym reklamy konkurencyjnych serwisów do PORTALU), czy używa słów powszechnie uznawanych za obelżywe lub też w jakikolwiek inny sposób narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7. ADMINISTRATOR może zawiesić i/lub usunąć KONTO UŻYTKOWNIKA, który nie uregulował należności wynikającej z zawartej za pośrednictwem PORTALU umowy SPRZEDAŻY.

8. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a ADMINISTRATOREM, której przedmiotem są usługi świadczone przez ADMINISTRATORA w ramach PORTALU na warunkach określonych w REGULAMINIE, jest prawo polskie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz.U.97.45.286).

9. W przypadku UŻYTKOWNIKÓW będących KONSUMENTAMI, powyższy wybór prawa nie wyłącza ochrony przyznanej UŻYTKOWNIKOM na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa, w którym UŻYTKOWNIK ma miejsce zwykłego pobytu.

10. Wszelkie spory pomiędzy ADMINISTRATOREM i UŻYTKOWNIKIEM, dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem PORTALU, będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe według siedziby ADMINISTRATORA, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących KONSUMENTÓW.

11. ADMINISTRATOR może weryfikować przestrzeganie REGULAMINU przez UŻYTKOWNIKÓW. Weryfikacja może nastąpić w szczególności przez sprawdzenie, czy UŻYTKOWNICY stosują się do odpowiednich postanowień REGULAMINU. Weryfikacja następuje w szczególności poprzez nawiązanie kontaktu z UŻYTKOWNIKIEM i utrwalenie jego przebiegu.

12. Wszelkie działania podejmowane przez UŻYTKOWNIKA w ramach PORTALU powinny być zgodne z REGULAMINEM, dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony praw konsumenta. UŻYTKOWNIK nie może podejmować działań sprzecznych z REGULAMINEM, dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, a także działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania PORTALU lub szkodzą UŻYTKOWNIKOM.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1

Niniejsza Polityka Prywatności służy poinformowaniu klientów i stron zainteresowanych o celu, zakresie i kategoriach przetwarzania ich danych osobowych, czasie przetwarzania danych oraz o przysługujących im prawach, zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

§2

Administratorem Państwa Danych jest  Barbara Brzoska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Barbara Brzoska Projects Madame B., ul. Obrońców Westerplatte 35, 41-408 Mysłowice NIP 2220808194 , REGON: 521983166, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub jej następca prawny.

 

§3

Aktualnie, w związku z prowadzoną przez nas działalnością informujemy, że przetwarzamy (lub możemy przetwarzać) dane osobowe w następujących procesach:

 • nazwisko i imię UŻYTKOWNIKA
 • adres zameldowania na pobyt stały
 • adres do korespondencji jeśli jest inny od adresu zameldowania na pobyt stały
 • adres do korespondencji jeśli jest inny od adresu zameldowania na pobyt stały

Cel przetwarzania danych:

 • świadczenie wszystkich naszych usług na jak najwyższym poziomie, na podstawie i w zakresie zawartych z umów
 • podstawowe dane osobowe – cele weryfikacyjne przetwarzanie zapytań, umożliwienie zawierania umów sprzedaży, weryfikacja ich wykonania, pomoc przy ich zawarciu lub wykonaniu, dostawa produktów, obsługa skarg (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • dane adresowe – dostawa produktów, obsługa skarg i zapytań (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO)
 • dane kontaktowe – obsługa skarg i zapytań, dostarczanie informacji o statusie zamówienia, pomoc przy dostawie (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • przekazanie danych osobowych do PayPro S.A. w związku z:

a. świadczeniem na rzecz ADMINISTRATORA  usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia)

b. obsługą i rozliczaniem przez PayPro S.A. płatności dokonywanych przez klientów ADMINISTRATORA przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c. w celu weryfikacji przez PayPro S.A.należytego wykonania umów zawartych z ADMINISTRATOREM, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 

§4

Wszystkie informacje dotyczące konkretnych osób lub UŻYTKOWNIKÓW będziemy przetwarzali przez okres świadczenia umowy oraz do sześciu lat po jej wygaśnięciu.

 

§5

a) Informacje o kontrahentach:

 • nazwisko i imię,
 • adres prowadzenia działalności gospodarczej
 • adres do korespondencji jeśli jest inny od adresu prowadzenia działalności gospodarczej
 • adres elektroniczny kontrahenta

Cel przetwarzania danych:

 • wywiązanie się z obowiązków prawnych, takich jak np. ustawa o rachunkowości i to te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas
 • podstawowe dane osobowe – cele weryfikacyjne, przetwarzanie zapytań, umożliwienie zawierania umów sprzedaży, weryfikacja ich wykonania, pomoc przy ich zawarciu lub wykonaniu, dostawa produktów, obsługa skarg (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • dane adresowe – dostawa produktów, obsługa skarg i zapytań (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO)
 • dane kontaktowe – obsługa skarg i zapytań, dostarczanie informacji o statusie zamówienia, pomoc przy dostawie (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO) danych przez okres sześciu lat (zgodnie z aktualnym stanem prawnym pięć pełnych lat).

b) Informacje o naszych pracownikach oraz kandydatach do pracy:

 • nazwisko i imię pracownika lub kandydata do pracy
 • adres zameldowania na pobyt stały
 • adres do korespondencji jeśli jest inny od adresu zameldowania na pobyt stały
 • adres elektroniczny pracownika lub kandydata
 • numer PESEL

Cel przetwarzania danych:

 • wywiązanie się z obowiązków prawnych, takich jak np. ustawa kodeks pracy i to te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres wymagany prawem (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO)

Dane dotyczące kandydatów do pracy posiadamy, dzięki wyrażonym nam zgodom i przetwarzamy jest przez czas prowadzenia rekrutacji. Niemniej w sytuacji, kiedy wyrażacie Państwo zgodę na potrzeby przyszłych rekrutacji możemy je zatrzymać na okres jednego roku.

d) PayPro S.A.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy za pośrednictwem PORTALU, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej UMOWY SPRZEDAŻY. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy za pośrednictwem PORTALU.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do PayPro S.A. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w PORTALU, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez ADMINISTRATORA.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do PayPro S.A. w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz PORTALU przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez PayPro na rzecz ADMINISTRATORA.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez PayPro S.A. należytego wykonania umów zawartych za pośrednictwem PORTALU, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy ADMINISTARATOREM a PayPro S.A..

 

§6

Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,
 • modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania
 • całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwskazania prawne,
 • niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);
 • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.

 

§7

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w sytuacji, kiedy nie będziemy w stanie prawidłowo Państwa zidentyfikować, jako osoby upoważnione do odbioru danych zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia informacji, o czym zostaniecie Państwo poinformowani.

 

§8

W przypadku realizacji prawa do przenoszenia danych, Administrator Danych dokona bezpośredniego przesłania tych danych do innego Administratora Danych, o ile będzie istniała techniczna możliwość. Osoba wnioskująca o realizację tego prawa zostanie poinformowana o decyzji, co do możliwości przeniesienia.

 

§9

Z powyżej wymienionego prawa mogą Państwo skorzystać poprzez:

a) kontakt pisemny: ul. Obrońców Westerplatte 35, 41-408 Mysłowice

b) kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@madameb.co

 

§10

ADMINISTRATOR informuje, że PORTAL stosuje protokół transmisji, zapewniający bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie: zainstalowany protokół SSL (Secure Socket Layer v3). Informacje przesyłane z serwera do Klienta są również kodowane. ADMINISTRATOR zobowiązuje się dochowania tajemnicy związanej z przetwarzanymi danymi osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia.

 

§11

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczypospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§12

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszej Polityce, zawsze w celu poprawy, jakości świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności.